U bent niet ingelogd | inloggen
SAMEN VOOR HET SPOOR
home / railcenter / algemene voorwaarden stichting railinfra opleidingen
 
Algemene Voorwaarden Stichting Railinfra Opleidingen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Stichting Railinfra Opleidingen onder de handelsnamen Bureau voor Toetsing en Certificering en Railinfra Opleidingen verricht. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Door het aangaan van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden en zullen eventuele voorwaarden die de opdrachtgever hanteert niet van toepassing zijn. De Stichting Railinfra Opleidingen wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.

1.3 Een examenreglement, vastgesteld door de betreffende exameneigenaar, is op de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van een examen van toepassing.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de Stichting Railinfra Opleidingen en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever of (2) door inschrijving voor een opleiding of examen.

2.2 Inschrijving voor een opleiding of examen vindt plaats met behulp van het hiervoor bestemde (digitaal) inschrijfformulier (of een kopie daarvan) of via de website.

2.3 Indien van toepassing moet deelnemer/kandidaat voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De toelatingsvoorwaarden voor opleidingen staan vermeld op de website. De toelatingsvoorwaarden voor examens staan vermeld in de certificeringschema’s.

2.4 Na inschrijving ontvangt de contactpersoon een digitale ontvangstbevestiging. Drie weken voor aanvang van de opleiding of het examen ontvangt de contactpersoon een uitnodiging ten behoeve van de aangemelde deelnemer/kandidaat, waarop de datum/data, de locatie(s) en de tijden van de opleiding of het examen zijn vermeld. Bij last-minute inschrijvingen (vanaf drie weken voor het begin van de opleiding of examen), wordt er alleen een uitnodiging verstuurd en zijn bij inschrijving de annuleringsvoorwaarden van kracht.

2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op een geoffreerde opdracht, alsmede mondelinge afspraken, zijn slechts bindend indien schriftelijk door de Stichting Railinfra Opleidingen bevestigd.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1De prijzen en geldigheidsduur van opleidingen en examens staan op de website.

3.2De Stichting Railinfra Opleidingen is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van redenen aan te passen.

3.3 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. De Stichting Railinfra Opleidingen is gerechtigd elke wijziging in het btw-tarief door te berekenen.

3.4 Door de Stichting Railinfra Opleidingen uitgebrachte aanbiedingen (offertes) zijn vrijblijvend. De in een aanbieding (offerte) van de Stichting Railinfra Opleidingen vermelde prijzen zijn geldig tot de in de aanbieding genoemde vervaldatum en zijn slechts dan vast en onveranderlijk indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is opgenomen.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 De betaling geschiedt door het voldoen van de factuur vóór of op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.

4.2 Klachten over facturen dienen schriftelijk binnen de betaaltermijn te worden gemeld. Daarna wordt de factuur als goedgekeurd beschouwd.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en heeft de Stichting Railinfra Opleidingen het recht, vanaf de factuurdatum, tot aan de dag van de volledige voldoening, de wettelijke rente over de nog openstaande bedragen in rekening te brengen.

4.4 Indien de Stichting Railinfra Opleidingen na het intreden van verzuim van de opdrachtgever het nodig acht een incassoprocedure te starten, komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever. De kosten zijn, naar keuze van de Stichting Railinfra Opleidingen, gelijk aan de werkelijke kosten of 15% van het factuurbedrag plus de hierover verschuldigde rente, met een minimum van € 115,-.

 

Artikel 5: Deelnemers/Kandidaten

5.1 Kandidaten zijn verplicht zich op de uitvoeringslocatie van het examen vooraf te legitimeren. Als legitimatie worden de volgende documenten geaccepteerd: geldige Europese Identiteitskaart (EIK), geldig paspoort en een geldig rijbewijs.

5.2 De Stichting Railinfra Opleidingen heeft het recht deelnemers/kandidaten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding of het examen verhinderen, van verder deelname aan de opleiding of het examen uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de opleiding of het examen onverlet.

 

Artikel 6: Uitslag

6.1 Onder voorwaarde dat de factuur is voldaan, ontvangt de opdrachtgever uiterlijk twee weken na het examen of het einde van de opleiding de uitslag. Wanneer aan alle eisen van het certificeringschema is voldaan, ontvangt de opdrachtgever per kandidaat een certificaat.

 

Artikel 7: Auteurs- en eigendomsrecht

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het verstrekte opleidingsmateriaal en examens van de Stichting Railinfra Opleidingen, alsmede alle ideeën, knowhow en technieken die door de Stichting Railinfra Opleidingen zijn ontwikkeld, blijven eigendom van de Stichting Railinfra Opleidingen tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 De examens die de Stichting Railinfra Opleidingen in opdracht van derden beheert en organiseert blijven eigendom van de opdrachtgevers. De door de Stichting Railinfra Opleidingen uitgegeven en beheerde examenmaterialen zijn beschermd met auteursrechten en copyright. Het in bezit hebben van examenmaterialen, buiten de afname van het examen, door de kandidaat is niet toegestaan.

7.3 Deelnemer/kandidaat en opdrachtgever mogen al het door de Stichting Railinfra Opleidingen vervaardigde en/of ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Railinfra Opleidingen niet toegestaan om opleidingsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, aan derden af te staan of te verkopen.

 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid en geheimhouding

8.1 Indien de Stichting Railinfra Opleidingen gebruik maakt van bedrijfsspecifieke informatie zal de Stichting Railinfra Opleidingen deze informatie alleen ten behoeve van het betreffende project gebruiken.

8.2 Zowel de opdrachtgever als de Stichting Railinfra Opleidingen hebben de vrijheid om het door de Stichting Railinfra Opleidingen, ten behoeve van de opdrachtgever, ontwikkelde product te gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie, mits de vertrouwelijkheid niet wordt geschonden.

8.3 De Stichting Railinfra Opleidingen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De Stichting Railinfra Opleidingen zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de opdrachtgever nemen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien de dienstverlening van de Stichting Railinfra Opleidingen tekortkomingen of gebreken vertoont ten opzichte van de in de opdracht vastgelegde afspraken, zal de Stichting Railinfra Opleidingen dit herstellen voor zover dat binnen haar vermogen en verantwoordelijkheid ligt.

9.2 Met uitzondering van wat in deze voorwaarden is vastgesteld, is de Stichting Railinfra Opleidingen niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van door de Stichting Railinfra Opleidingen geleverde zaken en/of verrichte diensten, waaronder schade van en aan deelnemers, kandidaten en/of derden ontstaan tijdens opleiding en/of examen of als gevolg van het gebruik van opleidings- of examenmateriaal.

9.3 Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is de Stichting Railinfra Opleidingen nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever die de waarde van de opdracht te boven gaat.

9.4 De Stichting Railinfra Opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer/kandidaat en opdrachtgever.

9.5 De deelnemer/kandidaat wordt geacht de veiligheidsinstructies en regels te volgen. Bij weigering is de deelnemer/kandidaat volledig aansprakelijk.

 

Artikel 10: Annulering

10.1 De Stichting Railinfra Opleidingen behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers/kandidaten een opleiding of examen te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2 Annulering kan via de website, per post of e-mail onder vermelding van de betreffende deelnemer/kandidaat en opleidings- of examengegevens. De datum van ontvangst bij de Stichting Railinfra Opleidingen geldt als annuleringsdatum. Wanneer de Stichting Railinfra Opleidingen geen correcte annuleringskennisgeving ontvangen heeft, zal bij niet verschijnen van de deelnemer/kandidaat het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

10.3 Bij annulering tot uiterlijk drie weken voor het begin van de opleiding of examen zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd.
10.4 Opdrachtgever heeft het recht om in geval van verhindering van de deelnemer/kandidaat een vervanger te sturen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

10.5 Bij lokaalhuur kan tot uiterlijk zeven dagen voor de eerste huurdag kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd. Annuleren kan uitsluitend per post of e-mail onder vermelding van het betreffende kenmerk. De datum van ontvangst bij de stichting Railinfra Opleidingen geldt als annuleringsdatum.

10.6 Indien een opdrachtgever een opdracht moet annuleren kunnen alle door de Stichting Railinfra Opleidingen ten behoeve van die opdracht aantoonbare kosten, de winstderving en de schade als gevolg van het annuleren van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht.

10.7 Indien de Stichting Railinfra Opleidingen een opdracht, examen door onvoorziene omstandigheden of overmacht moet annuleren, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht. De Stichting Railinfra Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade die voor opdrachtgever uit het annuleren voortvloeit.

 

Artikel 11: Klachten

11.1 De Stichting Railinfra Opleidingen hanteert een klachtenprocedure. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden gemeld bij de Stichting Railinfra Opleidingen. Klachten over een opleiding kunnen worden gemeld bij Railinfra Opleidingen, Postbus 243, 3800 AE Amersfoort. Klachten over de organisatie/uitvoering van een examen kunnen worden gestuurd naar Bureau voor Toetsing en Certificering, Postbus 165, 3800 AD Amersfoort. Na ontvangst van de klacht ontvangt u een binnen enkele dagen een schriftelijke bevestiging. U ontvangt binnen drie weken, na bevestiging van de klacht, een reactie.

11.2 Bezwaren tegen de beoordeling van een examen kunnen uitsluitend worden ingediend bij de desbetreffende exameneigenaar.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de Stichting Railinfra Opleidingen en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

12.2 Alle procedures met betrekking tot dan wel voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter te Amersfoort.

 

Wijzigingen voorbehouden (1 juli 2015)